Michal Šindelář

Kola, data, komunikace

Můžeme spolupracovat

Deset let se odborně věnuji tématu cyklodopravy a zlepšování podmínek pro jízdu na kole v Česku. Rozumím komunikaci, normám, výzkumu, kolům, politikám, správnímu řádu.

Nabízím možnost spolupráce s městy, kraji, institucemi, firmami.

CO umím

Komunikace

Co je cílem, jaké jsou cílové skupiny, komu patří jaké sdělení, jaké komunikační kanály použijeme, jak to celé vyhodnotíme?

Ať už se jedná o strategickou komunikaci, dílčí publicity stunt, či akci pro víc jak 1000 lidí, vše umím.

ANALÝZA DAT

Jsem profesně vzdělaný sociolog se silnými základy výzkumné metodologie doplněné o patnáct let výzkumné praxe.

Expertně ovládám kvantitativní a kvalitativní výzkum.

KOLA A CYKLODOPRAVA

O kolech vím téměř vše, ať už se jedná o dopravní chování, strategické dokumenty, dopravní značení nebo standardy středových os.

Na čem můžeme spolupracovat

 • výzkum bezpečnosti silničního provozu, kvalitativní, analýza video záznamů
 • komunikační kampaně pro samosprávy
  • osvěta při změně dopravního značení
  • strategická komunikace
 • propagace dosažených výsledků a realizací
 • User Experience Design – audit páteřních cyklotras, návrhy na zlepšení, příprava projektů
 • příprava strategie rozvoje cyklodopravy pro samosprávné celky
 • koordinace provozu veřejné půjčovny nákladních kol
 • spolupráce na přípravě OOP a odůvodnění OOP
 • analýza dat ze systému rezidentního parkování

Dále mám zkušenosti se psaním projektů a projektovým managementem, včetně mezinárodních projektů (ale nejedná se o mou srdcovou záležitost). Obecně uvítám spolupráci týkající se cyklodopravy, cykloprůmyslu, propagace, výzkumu a zpracování dat, investic. Níže naleznete mé dřívější pracovní zkušenosti a výsledky.

Práce a projekty

Výzkum, analýzy, Evaluace

Vnímání bezpečnosti integračních opatření
2023

Výzkum na vzorku 1251 respondentů vyhodnocuje, jak jsou vnímána různá cykloopatření. Zásadní vliv na vnímání bezpečnosti a oblíbenosti má druh integračního opatření, a to v pořadí piktokoridor, ochranný cyklopruh, vyhrazený cyklopruh, oddělený pás. Čím kvalitnější cykloopatření, tím lepší hodnocení ze strany uživatelů. Vliv má také přítomnost parkování a počet jízdních pruhů.

Výzkum měl za cíl zjistit také rozdíly ve vnímání infrastruktury podle pohlaví, věku a zkušeností respondentů. Pokud jsou na vozovce piktogramy či opatření zcela chybí, pak toto hodnotí méně příznivě ženy, starší osoby a lidé, co na kole jezdí málo či začali jezdit teprve nedávno.

Studie je ke stažení zde.

Cyklodálnice – studie širších vztahů
2023

Studie představuje záměr vybudování cyklodálnice v kontextu širších vztahů – geologických, sociálních, ekonomických, dopravních. Cyklodálnice je projekt vybudování cyklostezky ve vysoké kvalitě v severojižním směru od městské části Medlánky po hlavní nádraží v Brně.

Studie je ke stažení zde.

ARE BIKE LANES DANGEROUS? INVESTIGATING CYCLING INFRASTRUCTURE EFFECT ON SAFETY
2023

The research explores the relationship between the implementation of cycling infrastructure and road safety. The relationship between different types of cycling infrastructure and cycling safety was verified on a vast dataset. Furthermore, the relationship between the provision of a cycle lane and the overall crash rate, which consists in 98% of car crashes, was verified. A positive effect on cycling safety was shown for cycle infrastructure, with the implementation of a cycle lane increasing safety by a factor of 2, and a cycle path increasing safety by a factor of 8 to 12.  The introduction of cycle lanes is not automatically associated with a reduction in car accidents, but if there is traffic calming and a reduction in the number of lanes implemented as well, then safety is increased.

Research report download.

Bezpečnost jízdy na kole podle typu infrastruktury
2022

Navrhl jsem inovativní výzkumný design a následně realizoval výzkum vyhodnocující vliv cyklistických opatření na nehodovost v Praze. Do analýzy vstoupilo 197 kilometrů komunikací, rozdělených do 899 zkoumaných úseků, na kterých se odehrálo 34,4 milionu osobokilometrů přepravního výkonu na jízdních kolech. 

Výzkum potvrdil pozitivní vliv cykloopatření na bezpečnost jízdy na kole s rozlišením podle typu opatření. Oproti sběrné komunikaci bez jakéhokoliv opatření zvyšuje zřízení cyklopruhu bezpečnost až dvojnásobně, zřízení cyklostezky potom osm až dvanáctinásobně. 

Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

Cyklopruhy a celková nehodovost před a po jejich zřízení
2022

Cílem tohoto výzkumu bylo ověřit vztah mezi zřízením vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty a relativní nehodovostí a odpovědět na otázku, jak je celková bezpečnost silničního provozu (nejen cyklistů) ovlivněna zřízením cyklopruhu.

Výzkum ukázal, že zřízení cyklopruhu snižuje celkovou, tedy především automobilovou nehodovost, především v situaci, kde je změna dopravního značení řešena komplexně včetně dalších doprovodných opatření. 

Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

Cyklostezky na pokraji boomu – analýza 20 let financování a výhled do roku 2027
2021

Meta-analýza financování cykloinfrastruktury v Česku. Zpracoval jsem dvacet let financování investic do cyklodopravy z různých zdrojů v Česku včetně výhledu do dalších šesti led. Analýza ukázala, že samosprávy mají připraveno velké množství projektů, pro které je nezbytné zajistit financování z centrální, státní úrovně.

Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

Cyklodoprava v politikách ČR
2020

V analýze jsem zpracoval všechny strategické dokumenty českých ministerstvech, ve kterých se vyskytuje téma dopravy. Celkově se jednalo o deset vrcholných strategických dokumentů ze čtyř ministerstev. Analýza ukázala, že téma cyklodopravy je v porovnání s ostatními druhy dopravy pro český stát zcela marginální. Celkově je věnováno cyklodopravě 1 % rozsahu těchto dokumentů. Cyklodopravu násobně převyšují i letecká doprava (4 %) a vodní doprava (6 %).

Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

 

Cyklodoprava v období 2021 až 2025. Doporučení pro Vládu ČR a ministra dopravy pro funkční období 2021 až 2025
2021

Sebrání klíčových doporučení napříč odbornou komunitou pro rozvoj cyklodopravy ve vládním volebním období 2021 až 2025. Agregace těchto doporučení do jednoho dokumentu.

Doporučení jsou ke stažení zde.

Veřejná půjčovna nákladních kol: vyhodnocení pilotáže a návrh provozního modelu
2021

Zpráva vyhodnocuje pětiměsíční testovací provoz veřejné půjčovny nákladních kol. Veřejná půjčovna nákladních kol dokáže nahradit cesty autem ve městech v 50 až 60 % zápůjček. Nákladní kola uživatelé využívali zhruba v 40 % případů pro přepravu dětí a osob a v 60 % případů pro přepravu rozmanitého nákladu. Průměrná délka jedné cesty byla 23 km, nejčastěji si lidé kola půjčovali na jeden den nebo tři dny. Během sezóny obsazenost zápůjčkami přesahovala 90 % času dostupného k rezervaci.

Evaluační zpráva je ke stažení zde.

         Cyklozaměstnavatelé v Česku 2020
2020

Průzkum Cyklozaměstnavatelé v Česku 2020 je založen na odpovědích zaměstnanců z 429 unikátních pracovišť, které se zúčastnily výzvy Do práce na kole. Patří mezi ně malé, střední a velké firmy, ministerstva, výzkumné instituce, městské a krajské úřady a další. Zaměstnanci odpovídali celkem na 23 otázek pokrývající čtyři oblasti podpory cyklodopravy na pracovišti. 

Výzkumná zpráva mapuje opatření, kterými čeští zaměstnavatelé zlepšují podmínky pro dojíždění do práce na kole. Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

Projekty a aktivity

Data a cyklodoprava, odborný seminář
2020

Organizace odborného semináře v kombinovaném formátu on-site/on-line. Záznam semináře včetně prezentací dostupný online zde.

Certifikovaný cyklozaměstnavatel
2018

Lokalizace evropského standardu do českého prostředí. Nastartování projektu a certifikace prvních firem a institucí.

Web certifikace zde.

Veřejná půjčovna nákladních kol
2021

Příprava konceptu a zajištění provozovatele veřejné půjčovny nákladních kol v Brně, tvorba webu a rezervačního systému pro zápůjčky, sběr dat k zápůjčkám, komplexní vyhodnocení projektu, návrh business modelu pro provoz půjčovny jako veřejné služby.

Web půjčovny zde.

Jezdím pro Brno
2016

Koordinace kampaně propagující aktivní mobilitu v Brně, kombinace propagace v ulicích a v onlinu, produkce skutečně virálních videospotů:

Dosahem pravděpodobně nejvýznamnější osvětový počin v Česku v tématu udržitelné mobility.

Advokační manuál
2022

Publikace know-how pro občanskou angažovanost za účelem zvyšování kvality života a tvorby udržitelných dopravních systémů v českých městech. Obsahuje například představení relevantních českých norem a vysvětlení správních procesů.

Manuál je formou článků dostupný v magazínu Městem na kole.

Brno na kole, z.s.
2013 – nyní

Místní advokační práce ve spolku Brno na kole. Organizace cyklojízd, účast na jednáních, komunikace s veřejností, správa účtů na sociálních sítích, připomínkování opatření obecné povahy. Koordinoval jsem obranu proti nezákonnému odstraňování cykloopatření Magistrátem města Brna, nad magistrátem jsme vyhráli tři soudy a ten tak musel své nezákonné jednání napravit.

Moje publikační činnost formou článků na webu spolku je dostupná zde.

Projektový management
2016 – nyní

Příprava rozpočtů, úvazků, harmonogramů, aktivit a kompletní projektové žádosti i za mezinárodní konzorcia. Realizace aktivit, monitoring plnění a reporting (věcný a finanční). Realizoval jsem národní (SFŽP) a mezinárodní (DEAR, EUKI, Norské fondy, Interreg) projekty.

Nejlepší projekty jsou ty, které jsou sladěny se strategickými cíli organizace. 

Komunitní aktivity

Bike Kitchen Brno
2017 – nyní

Dobrovolník a cyklomechanik v komunitě Bike Kitchen Brno. Učíme lidi opravovat kola a vracíme stará kola a komponenty do oběhu.

Moravské alleycaty
2021 – 2023

Spolupráce na vytvoření a administraci seriálu městských závodů Moravské alleycaty. Pro seriál jsem vytvořil web a spravoval evidenci výsledků z jednotlivých závodů.

Web seriálu je dostupný zde.

Závod rekol do vrchu
2019

Závodit na těžkých bikesharingových kolech do těch nejprudších kopců v Brně? Ano, to opravdu proběhlo na podzim 2019. Obří porce zábavy na růžových tancích. 

Události na FB zde.

Bajkazyl Brno
2022

Servis kol, zakázkové stavby, a především inovativní Cykloservis do firem.

Nakoleonské cyklojízdy
2013 – 2014

Příprava a produkce zlomových cyklojízd v Brně, kterých se účastnilo 1 050 lidí v roce 2013 a 1 400 lidí v roce 2014. Historicky největší a dosud nepřekonané cyklojízdy ulicemi Brna za lepší a bezpečnější podmínky pro jízdu na kole.

software a jazyky

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
adobe Premiere
Adobe audition

Základní a mírně pokročilá práce s grafikou, fotografií, designem, stříháním videa a audia. Produkce vlastního obsahu.

wordpress

Umím tvořit základní weby využívající redakční systém WordPress. Webové prezentace na klíč.

MS Office

Rejstříky, makra, funkce, sázení textu, VLOOKUP, obsahy, grafy. Všechno, co je potřeba pro produkci výzkumných zpráv, publikací a prezentaci statistických dat.

ATLAS.TI

Expertní, Master, Power úroveň. Jsem certifikovaným školitelem, mými kurzy prošlo už víc jak 500 výzkumnic a výzkumníků. Více u mě na webu.

SPSS

Víceúrovňové modelování už nedělám, ty výsledky je stejně tak složité interpretovat, že tomu nikdo nerozumí. Základní a pokročilou statistiku však ovládám, jak když syntaxem práská.

QGIS

Kvůli výzkumu bezpečnosti silničního provozu jsem se musel naučit s open-source QGISem. Pekelný a náročný software, ve kterém jde ale dělat snad úplně vše. Love/Hate relationship.

angličtina c1

It is a while since I left an academia, but during 10+ years I spent there I’d polish my English a bit. I wouldn’t say my English is good enough to be dating in this language, nevertheless I read constantly English books and I can participate easily in international projects and activities.

My written English isn’t spectacular, but there always is Deepl.

Kontakt

sindelar.mich@gmail.com
+420 733 286 101